Regulamin Działalności Koła

Regulamin Organizacyjny Koła PZW (pobierz)

Spis treści:
1. Zasady organizacyjne koła
2. Cele i zadania koła PZW
3. Władze i organy statutowe koła
3.1. Walne zgromadzenie koła
3.2. Zarząd koła
3.3. Komisja rewizyjna koła
3.4. Sąd koleżeński koła
4. Gospodarowanie powierzonym mieniem
5. Zasady organizacji i funkcjonowania sekcji
6. Przepisy końcowe

1. Zasady organizacyjne koła

§ 1.
1. Koło jest jednostką terenową Polskiego Związku Wędkarskiego, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie Statutu PZW.
2.
1. Koło jest powoływane i rozwiązywane uchwałą zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Na podstawie stosowanych odpowiednio poniższych przepisów może być także dokonany podział lub połączenie kół, jeśli liczebność koła utrudnia lub uniemożliwia właściwe realizowanie celów i zadań statutowych.

3.
1. Powołanie koła może nastąpić z inicjatywy własnej zarządu okręgu lub 10 osób, zwanych dalej inicjatorami.
2. Wniosek w sprawie powołania, inicjatorzy składają wraz z następującymi załącznikami:
1. listą inicjatorów wraz z deklaracjami przynależności do PZW,
2. informacją o terminie i miejscu wyznaczenia zebrania założycielskiego.

4. Zebranie założycielskie obraduje, z udziałem członka zarządu okręgu, według następującego porządku :
1. otwarcie zebrania przez członka zarządu okręgu,
2. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
3. uchwalenie planu pracy „koła w organizacji” oraz jego budżetu,
4. wybór organów „koła w organizacji”: prezesa zarządu, zarządu oraz komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

5. Zarząd okręgu, w terminie 30 dni od daty odbycia zebrania założycielskiego, jeśli co najmniej 15 osób jest członkami „koła w organizacji” podejmuje, w obecności przedstawicieli zarządu „koła w organizacji” uchwałę o powołaniu koła PZW. W uchwale tej zarząd okręgu:
1. nadaje kołu nazwę z oznaczeniem jego siedziby,
2. określa teren działania koła,
3. może ustalić minimalną liczebność członków tego koła, jaka powinna zostać osiągnięta po pierwszym roku jego działalności,
4. może powierzyć kołu w użytkowanie wyodrębnioną część terenów wędkarskich i towarzyszących mu składników majątkowych z określeniem warunków gospodarowania,
5. zatwierdza plan pracy koła i jego budżet na pierwszy rok kalendarzowy, w którym koło rozpoczyna działalność.

6. Koło podlega wpisaniu do rejestru kół, prowadzonego przez zarząd okręgu i z tą chwilą „koło w organizacji” staje się kołem PZW, zaś wybrane na zebraniu założycielskim władze i organy stają się władzami i organami koła.
7.
1. Koło, w zależności od ustalonego terenu działania, otrzymuje nazwę: miejskiego, dzielnicowego, powiatowego, gminnego, lub środowiskowego, z oznaczeniem tego środowiska (np. nauczycielskie, policyjne, fabryczne, zakładowe, itp.).
2. Jeśli na danym terenie działania nazwy kół byłyby identyczne nadaje się kołom dodatkowo kolejne numery i ewentualnie wyróżniające je miana.

8. Koło może utworzyć w swych ramach sekcje. Sekcje jako komórki organizacyjne koła mogą być utworzone dla określonych środowisk lub terenu. Do sekcji stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
9. Koło może tworzyć kluby zainteresowań wędkarskich. Klub jest komórką organizacyjną koła, skupiającą członków o szczególnych zainteresowaniach określoną dziedziną wędkarską. Zasady organizacji i funkcjonowania klubów określa odrębna uchwała Zarządu Głównego PZW.
10. Koło używa godła, barw i pieczęci wg wzorów ustalonych przez Zarząd Główny uchwałą ZG PZW nr 97 z dnia 30 marca 2001 r.

§ 2.
1. Koła sąsiadujące ze sobą lub gospodarujące w obrębie tych samych zbiorników wodnych, rzek, jezior, zalewów, mogą zawierać porozumienia o współpracy, zwane dalej porozumieniami rejonowymi. W ramach porozumienia mogą prowadzić wspólną gospodarkę rybacko-wędkarską, wspólną ochronę wód oraz realizację innych zadań statutowych.
2. Koła działające w obrębie porozumień mogą podejmować wspólne zadania statutowe.
3. Koła, które zawarły porozumienia mogą powołać radę złożoną z przedstawicieli zarządów kół, która wykonywać będzie zadania określone w umowie o współpracy. Formę współpracy określi zarząd okręgu.
4. Porozumienie ulega rozwiązaniu:
1. po upływie terminu na jaki zostało zawarte,
2. na skutek zmiany warunków uzasadniających trwanie porozumienia.
3. z powodów i w trybie przewidzianych w porozumieniu

2. Cele i zadania koła PZW

§ 3.
1. Do zadań koła należy realizacja celów i zadań statutowych Związku, w szczególności przez:
1. rozwijanie pracy z młodzieżą wędkarską, wdrażanie norm etyki wędkarskiej, zasad koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzeżenia jedności i dobrego imienia Związku,
2. szkolenie członków w zakresie: ochrony przyrody i środowiska wodnego, ryboznawstwa, metod połowu ryb oraz przepisów statutu i regulaminów obowiązujących w PZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym,
3. prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne powołane przez ZO PZW,
4. gospodarowanie terenami wędkarskimi powierzonymi kołu,
5. utrzymywanie w imieniu Związku kontaktów z lokalnymi władzami samorządowymi oraz współdziałanie z nimi w zakresie zagospodarowania i ochrony wód,
6. współdziałanie z policją, Państwową Strażą Rybacką oraz innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i środowiska wodnego,
7. popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz organizowanie zawodów wędkarskich,
8. prowadzenie działalności turystyczno-wędkarskiej, w tym: schronisk, stanic i przystani wędkarskich,
9. organizowanie i zaspokajanie różnorodnych zainteresowań wędkarskich zgłaszanych przez członków koła, między innymi przez tworzenie odpowiednich klubów zainteresowań i zapewnienie im właściwych warunków pracy,
10. sprawowanie należytej opieki nad majątkiem Związku, powierzonym kołu.

§ 4.
1. Zarząd okręgu może udzielić pełnomocnictwa zarządowi koła do zaciągania zobowiązań i nabywania praw majątkowych w zakresie zwykłego zarządu, określając maksymalną ich wysokość, która nie może przekroczyć kwot w zatwierdzonym budżecie koła. Do dokonywania innych czynności prawnych przez koło w imieniu okręgu niezbędne jest pełnomocnictwo szczegółowe z zachowaniem wymogów prawnych co do formy. Koło może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym przez zarząd okręgu. Dochody z takiej działalności okręg PZW przeznacza na działalność statutową koła.
2. Obsługę finansowo-księgową koła wykonuje biuro zarządu okręgu, uprawnione do kontroli dokumentacji finansowej kół.
3. Kontrola realizacji zadań koła należy do kompetencji komisji rewizyjnej koła i organów statutowych wyższego stopnia.

§ 5.
1. W celu uzgadniania kierunków działań, ich jednolitości i przyspieszania przepływu informacji pomiędzy zarządami kół i okręgu, mogą być organizowane narady rejonowe prezesów kół. Narady te zwołuje zarząd okręgu z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby prezesów kół.
2. Wnioski i opinie wypracowane na naradach, jeśli zostaną zatwierdzone przez zarząd okręgu, obowiązują zarządy kół.

§ 6.
1. Zasady przyjmowania i skreślania z ewidencji członków Związku określa statut PZW.
2. Członek PZW ma prawo przenieść się do innego koła, w tym na terenie innego okręgu, z zachowaniem nabytych praw i stażu członkowskiego.
3. Przeniesienie się członka PZW do innego koła następuje na podstawie oświadczenia i obowiązuje z chwilą przekazania karty ewidencyjnej przez koło macierzyste do innego wskazanego koła, co powinno nastąpić niezwłocznie.
4. Koło prowadzi dokumentację członkowską według zasad ustalonych przez zarząd okręgu.
5. Członek PZW może należeć tylko do jednego koła.

3. Władze i organy statutowe koła

§ 7.
1. Władzami koła są:
1. walne zgromadzenie koła, w którym biorą udział członkowie lub delegaci sekcji w kołach podzielonych na sekcje,
2. zarząd koła.

2. Organem kontrolnym koła jest komisja rewizyjna koła.
3. Organem orzekającym w sprawach naruszeń obowiązków członkowskich przez członków PZW, niepełniących funkcji we władzach i organach, jest sąd koleżeński koła.
4. Wyboru władz i organów koła dokonuje walne zgromadzenie koła w głosowaniu tajnym, o ile większość uczestników nie opowie się za głosowaniem jawnym.
5. Uchwały walnego zgromadzenia koła oraz wybory władz i organów są ważne i zapadają zwykłą większością głosów:
1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów) uprawnionych do głosowania,
2. w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania.

3.1. Walne zgromadzenie koła

§ 8.
1. Walne zgromadzenia koła są:
1. sprawozdawcze – odbywane corocznie,
2. sprawozdawczo – wyborcze, odbywane co cztery lata,
3. nadzwyczajne dla podejmowania uchwał tylko w tych sprawach, do rozpatrzenia których zostały zwołane.

2. Walne zgromadzenia zwołuje zarząd koła. Prawo udziału w nim mają wszyscy członkowie i członkowie uczestnicy koła, albo – w kołach podzielonych na sekcje – delegaci wybrani, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez zarząd okręgu, na zebraniach sekcji, w których mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie i członkowie uczestnicy należący do sekcji.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd na:
1. żądanie zarządu okręgu,
2. podstawie własnej uchwały,
3. wniosek komisji rewizyjnej koła lub okręgowej komisji rewizyjnej,
4. wniosek 1/3 liczby członków lub delegatów koła.

4. O terminie, miejscu i porządku dziennym walnego zgromadzenia członków (delegatów) zarząd koła zawiadamia członków z 21 dniowym wyprzedzeniem w sposób, który zapewni dotarcie tej wiadomości do wszystkich członków (delegatów). Zawiadomienia winny być wysyłane listownie do każdego członka (delegata) albo ogłaszane w lokalnej prasie, a nadto – obligatoryjnie – wywieszane na tablicach ogłoszeń koła.
5. Kompetencje zwyczajnego walnego zgromadzenia koła określa § 53 Statutu PZW.

§ 9.
1. W walnym zgromadzeniu uczestniczyć mają prawo z głosem decydującym wszyscy członkowie koła (delegaci sekcji), a z głosem doradczym członkowie – uczestnicy i osoby zaproszone.
2. Udział w walnym zgromadzeniu koła uczestniczący potwierdzają podpisem.
3. Walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu koła, po czym proponuje wybór przewodniczącego zgromadzenia, jego zastępcy i sekretarza. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
4. Po wyborze przewodniczącego prezes zarządu koła przekazuje mu dalsze prowadzenie obrad.
5. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwala – na podstawie projektów opracowanych przez zarząd – porządek i regulamin obrad.
6. Wyborów komisji: mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej do obliczania wyników głosowań oraz komisji uchwał i wniosków dokonuje się w składzie liczbowym zależnym od potrzeb i liczby uczestników zgromadzenia. Wybory komisji odbywają się w głosowaniu jawnym.
7. Czas przemówień i wypowiedzi w dyskusji przewodniczący reguluje w zależności od liczby mówców.
8. Wnioski zgłoszone w toku dyskusji przewodniczący odsyła do komisji uchwal oraz poddaje pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania. Nie mogą być przyjęte pod obrady wnioski sprzeczne ze Statutem PZW i przepisami prawa.
9. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący sprawdza, czy sprawa nie wymaga kwalifikowanej większości głosów, stosownie do postanowień Statutu.
10. Wnioski formalne powinny dotyczyć wyłącznie :
1. ograniczenia czasu wypowiedzi,
2. zamknięcia listy dyskutantów,
3. przerwania dyskusji,
4. zamknięcia listy kandydatów do komisji i władz koła.

§ 10.
1. Przewodniczący komisji wyborczej przedstawia walnemu zgromadzeniu zaproponowane przez komisję listy kandydatów :
1. na prezesa zarządu koła,
2. do zarządu koła,
3. do komisji rewizyjnej,
4. do sądu koleżeńskiego,
5. na delegatów i ich zastępców na okręgowy zjazd delegatów PZW.

2. Uczestnicy walnego zgromadzenia mogą zgłaszać inne kandydatury w liczbie nie przekraczającej 25% stanu liczbowego ustalonego dla poszczególnych władz i organów. Ograniczenie to nie dotyczy funkcji prezesa zarządu koła.
3. Po ustaleniu listy kandydatów, uzyskania od nich zgody na kandydowanie oraz wysłuchaniu głosów uczestników walnego zgromadzenia, przewodniczący zamyka listę kandydatów.
4. Wyboru władz i organów koła, walne zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym, chyba, że większość członków walnego zgromadzenia opowie się zagłosowaniem jawnym. W wypadku nie uchwalenia głosowania jawnego, przewodniczący zarządza – w razie gdyby w składzie wybranej komisji były osoby kandydujące – wybór na ich miejsce innych członków komisji skrutacyjnej.
5. W pierwszym głosowaniu wybierany jest prezes zarządu koła. Prezesem wybranym jest kandydat, który uzyskała największą ilość głosów lub inną większość jeśli ordynacja wyborcza wprowadzi taki wymóg.
6. Kandydat na prezesa zarządu, który nie został wybrany na tę funkcję zostaje włączony na listę kandydatów do zarządu, o ile wyrazi na to zgodę.
7. Liczbę wybieranych delegatów i ich zastępców na zjazd okręgowy, wybieranych przez koło, ustala zarząd okręgu, na podstawie uchwalonej ordynacji wyborczej.
8. W przypadku zdekompletowania składu osobowego władz i organów statutowych koła, walne zgromadzenie może dokonać wyborów uzupełniających lub zatwierdzić kooptacje dokonaną przez zarząd lub organy statutowe koła.

§ 11.
1. Sekretarz walnego zgromadzenia sporządza protokół z przebiegu obrad, zawierający w swej treści wyniki głosowania w wyborach i nad podejmowaniem uchwał.
2. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza sporządza się w dwóch egzemplarzach i w ciągu 14 dni od daty odbycia zgromadzenia jeden egzemplarz przekazuje do zarządu okręgu.
3. Egzemplarz protokołu wraz z załączonymi do niego protokółami komisji oraz uchwałami podjętymi na walnym zgromadzeniu przechowuje się w aktach koła.

3.2. Zarząd koła

§ 12.
1. Zarząd koła składa się z prezesa i 4 -14 członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa :
1. wiceprezesów w liczbie ustalonej przez zarząd,
2. sekretarza,
3. skarbnika,
4. gospodarza koła.

3. Zarząd wybiera spośród członków koła opiekuna młodzieży wędkarskiej i rzecznika dyscyplinarnego koła.
4. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. W okresie między posiedzeniami zarządu pracą koła kieruje prezes lub w jego imieniu wyznaczony przez niego wiceprezes lub inna osoba ze składu zarządu.
6. Posiedzeniom zarządu koła przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes wyznaczony przez prezesa lub osoba wybrana przez obecnych. Z przebiegu zebrania sekretarz lub wyznaczony protokolant sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący obradom i protokolant. Protokół jest odczytywany i zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu zarządu.
7. Zakres działania i kompetencje zarządu koła określa § 55 Statutu PZW.
8. Zarząd Koła może w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego z powodu bezczynności lub nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach albo też z powodu działań sprzecznych z prawem lub statutem.
9. W razie zdekompletowania składu zarządu, zarząd koła jest uprawniony do uzupełnienia swego składu spośród członków koła. Kooptacja podlega zatwierdzeniu przez najbliższe walne zgromadzenie członków koła.

§ 13.
1. Prezes zarządu koła reprezentuje koło, kieruje pracami zarządu i organizuje całokształt działalności koła, a w szczególności :
1. kieruje wykonywaniem planów i programów pracy koła,
2. nadzoruje prace nad opracowywaniem preliminarza budżetowego oraz sprawuje nadzór nad jego realizacją,
3. inspiruje współdziałania z innymi podmiotami i instytucjami w sprawach potrzeb wędkarskich,
4. kieruje pracą zarządu, zwołuje posiedzenia zarządu, przewodniczy obradom,
5. podpisuje uchwały, protokoły i korespondencję wychodzącą,
6. wykonuje i nadzoruje wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia, planu i budżetu koła oraz uchwał i zaleceń władz Związku i organów rewizyjnych,
7. aprobuje dokumenty kasowe po uprzednim ich sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez skarbnika,
8. ponosi odpowiedzialność organizacyjną za działalność niezgodną z przepisami związkowymi,
9. odpowiada za przepływ środków pieniężnych w kole.

2. Wiceprezes zarządu koła wyznaczony przez prezesa zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności, realizując zadania wymienione w ust.1, pkt 1-8, a ponadto :
1. wykonuje czynności wynikające z podziału zadań dokonanego przez zarząd,
2. współdziała z pozostałymi członkami zarządu w realizacji zadań statutowych koła w zakresie ustalonym przez zarząd, nadzoruje pracę komisji problemowych, sekcji koła i klubów zainteresowań wędkarskich, przygotowuje projekty umów, porozumień i korespondencji związanej z jego zakresem zadań,
3. ponosi odpowiedzialność organizacyjną za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu jego kompetencji.

3. Sekretarz koła prowadzi, zgodnie z obowiązującymi w PZW przepisami, dokumentację koła, a w szczególności :
1. ewidencję członków koła obejmującą : przyjęcia nowych członków, skreślenia członków, przeniesienia członków, odznaczeń członków,
2. przechowuje akta koła i sprawuje pieczę nad nimi,
3. przechowuje pieczęć koła, pieczętuje dokumenty oraz kontrasygnuje decyzje i pisma podpisywane przez prezesa zarządu lub wiceprezesa w sprawach organizacyjnych i innych wysyłanych w imieniu zarządu,
4. nadzoruje rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej archiwizację,
5. przygotowuje pisma, sprawozdania, zawiadomienia i komunikaty oraz sprawuje pieczę nad tablicami ogłoszeń,
6. prowadzi protokoły z walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów oraz innych zebrań organizowanych przez zarząd koła,
7. odpowiada za prowadzenie kroniki koła,
8. odpowiada za obieg dokumentacji w kole.

4. Skarbnik koła prowadzi dokumentację gospodarki finansowej zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości w kole oraz instrukcją kontroli i obiegu dokumentów obowiązującymi w Polskim Związku Wędkarskim oraz nadzoruje jej prawidłowość i zgodność z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym koła, a także wykonuje inne czynności z tego zakresu, w szczególności:
1. opracowuje projekt budżetu koła, przedstawia go do rozpatrzenia przez zarząd koła i zatwierdzenia przez walne zgromadzenie członków koła,
2. prowadzi ewidencję przychodów i wydatków koła, sporządza raporty kasowe i bankowe tych zaszłości i przekazuje załączone doń dowody księgowe do biura zarządu okręgu w terminach określonych w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,
3. przyjmuje należności i reguluje zobowiązania, za które opowiada koło,
4. przyjmuje składki członkowskie i okręgowe i inne wpłaty członkowskie, odprowadza je w wyznaczonym terminie do zarządu okręgu,
5. odpowiada za pobrane z zarządu okręgu znaki wartościowe PZW, za terminowe rozliczanie się z ich sprzedaży oraz terminowe odprowadzanie uzyskanych środków pieniężnych z tej sprzedaży do kasy lub na rachunek bankowy zarządu okręgu,
6. nadzoruje i koordynuje sprzedaż znaków PZW przez inne osoby uprawnione do sprzedaży znaków,
7. dysponuje wraz z prezesem zarządu koła lub upoważnionymi członkami zarządu rachunkiem koła na podstawie karty wzorów podpisów złożonych do banku,
8. opracowuje sprawozdania finansowe w zakresie ustalonym przez zarząd okręgu i udostępnia je zarządowi koła i komisji rewizyjnej,
9. przedstawia na posiedzeniach zarządu informacje o stanie realizacji budżetu koła i przedstawia do akceptacji projektowane do zawarcia umowy oraz dokonane wydatki,
10. wystawia legitymacje członkowskie w porozumieniu z sekretarzem koła,
11. prowadzi księgi inwentarzowe koła lub nadzoruje ich prowadzenie przez gospodarza koła,
12. prowadzi księgę druków ścisłego zarachowania i przechowuje książeczkę czekową,
13. w przypadku zatrudnienia w kole pracownika prowadzącego rachunkowość, skarbnik obejmuje całkowity nadzór nad zakresem czynności tej osoby.
14. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, skarbnik ma obowiązek natychmiast zgłosić ich fakt zarządowi i komisji rewizyjnej koła.

5. Gospodarz koła ściśle współdziała z członkami zarządu koła odpowiedzialnymi za stan majątku będącego w użytkowaniu koła oraz za gospodarkę rybacko-wędkarską i ochronę wód, a zwłaszcza:
1. nadzoruje prace pracowników schroniska, przystani, stanicy i innych urządzeń wodnych,
2. opiekuje się sprzętem i innymi składnikami majątkowymi w kole, organizuje ich konserwację i naprawę,
3. współdziała z osobami prowadzącymi prace gospodarcze związane z zarybianiem i ochroną wód.

6. Opiekun młodzieży wędkarskiej organizuje pracę sekcji młodzieżowej, utrzymuje kontakt ze szkołami i rodzicami w kwestiach dotyczących członków – uczestników koła.
7. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego koła należy prowadzenie spraw naruszeń obowiązków statutowych przez członków PZW a w szczególności :
1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego wynikającego z doniesienia o naruszeniach, w trybie regulaminu postępowania w tych sprawach i opracowywanie wniosków o ukaranie,
2. występowaniem przed sądem koleżeńskim,
3. prowadzenie rejestru orzeczonych kar.

Szczegółowy tryb postępowania rzecznika dyscyplinarnego koła określa Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych Polskiego Związku Wędkarskiego.
8. W zależności od zakresu działania koła i jego potrzeb, zarząd koła może ustanowić inne funkcje w kole, jak: kapitana sportowego, gospodarza schroniska, inspektora ds. zarybień, kronikarza itp. pod warunkiem, że uchwała zarządu koła określi zakres obowiązków członków zarządu wykonujących te funkcje.

3.3. Komisja rewizyjna koła

§ 14.
1. Komisja rewizyjna koła jest organem kontroli wewnętrznej koła.
2. W zależności od stanu liczbowego członków koła, komisję rewizyjną koła powinna wybiera się w liczbie 3 – 7 członków. Członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Komisja rewizyjna koła odbywa swe zebrania nie rzadziej niż raz w kwartale. Zebrania komisji są protokołowane.
4. Komisja rewizyjna koła może przeprowadzać kontrolę w każdej dziedzinie pracy koła, w ustalonym przez siebie czasie, nie rzadziej niż raz w roku. Komisja z każdej kontroli sporządza protokół, ustala wnioski pokontrolne i doręcza je zarządowi koła. Ponadto corocznie składa sprawozdanie ze swej działalności walnemu zgromadzeniu koła, a na zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym dodatkowo składa wniosek w sprawie absolutorium dla członków ustępującego zarządu koła.
5. Do zakresu działalności komisji rewizyjnej należy kontrolowanie spraw w zakresie przestrzegania Statutu PZW, realizacji uchwał walnego zgromadzenia i władz wyższego stopnia, przestrzegania dyscypliny finansowej, gospodarności i celowości wydatków, działań na rzecz ochrony mienia PZW, a w szczególności:
1. sprawdzanie prawidłowości ewidencjonowania, przechowywania i rozchodowywania znaków wartościowych PZW i innych składników majątkowych,
2. badanie zgodności stanu faktycznego ze stanem księgowym gotówki w kasie, znaków wartościowych PZW i innych przedmiotów użytkowanych przez koło,
3. kontrole celowości wydatków i rzetelności wystawianych dokumentów,
4. sprawdzanie przebiegu zarybień zbiorników wodnych oraz jego udokumentowania.

6. Protokół z przeprowadzonej kontroli powinien zawierać:
1. określenie przedmiotu kontroli i zakresu dokonanych czynności kontrolnych oraz okresu czasu objętego kontrolą,
2. ustalony na podstawie kontroli stan faktyczny, odstępstwa w stosunku do stanu wynikającego z obowiązujących przepisów, stwierdzenie nieprawidłowości z ustaleniem ich przyczyn i osób za nie odpowiedzialnych,
3. wnioski pokontrolne.

7. Szczegółowy tryb funkcjonowania komisji rewizyjnych koła określa Regulamin komisji rewizyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego.
3.4. Sąd koleżeński koła

§ 15.
1. Sąd koleżeński jest organem orzekającym w sprawach naruszeń obowiązków statutowych. Składa się z 3-11 członków wybranych przez walne zgromadzenie koła. O liczebności składu sądu danego koła, decyduje walne zgromadzenie koła, kierując się liczebnością członków koła.
2. Pracą sądu koleżeńskiego koła kieruje przewodniczący przy pomocy zastępcy i sekretarza, wybierani ze swego grona przez sąd.
3. Sąd koleżeński koła, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła, z wyjątkiem spraw członków którzy pełnią funkcję we władzach i organach koła lub władzach i organach wyższych szczebli.
4. Sad koleżeński koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden wyznaczony przez przewodniczącego sądu, jest przewodniczącym zespołu.
5. Sąd koleżeński koła składa sprawozdanie ze swej działalności na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo – wyborczym koła.
6. Na podstawie porozumienia dwóch lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół sąd koleżeński. Wówczas składa swe sprawozdanie w każdym z tych kół.
7. Szczegółowy tryb postępowania sądów koleżeńskich koła określa Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW.

4. Gospodarowanie powierzonym mieniem

§ 16.
1. Koło gospodaruje majątkiem PZW, powierzonym przez zarząd okręgu na podstawie uchwały i przekazanym protokołem zdawczo odbiorczego, w celu wykonywania przez koło zadań statutowych Związku.
2. Majątek stanowi własność Polskiego Związku Wędkarskiego, a jeśli został nabyty przez okręg jako osobę prawną, stanowi własność okręgu PZW.
3. Koło może, na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu, otwierać rachunki bankowe, gromadzić na nich środki pieniężne okręgu i nimi dysponować w ramach udzielonych pełnomocnictw.
4. Gospodarka finansowa koła odbywa się na podstawie uchwalanego corocznie przez zarząd koła budżetu, uprzednio zaopiniowanego przez zarząd okręgu.
5. Fundusze PZW, którymi dysponuje koło składają się z:
o ustalanych przez zarząd okręgu w uchwale opiniującej budżet koła:
1. wpisowego,
2. składki członkowskiej,
3. składki okręgowej, jeśli koło prowadzi gospodarkę rybacko-wędkarską,
4. dochodów uzyskiwanych przez koło,

o dobrowolnych wpłat członkowskich, darowizn i subwencji od osób fizycznych i prawnych, przekazywanych z przeznaczeniem dla koła,
o innych kwot przekazanych do dyspozycji koła przez zarząd okręgu z przeznaczeniem na sfinansowania określonych zamierzeń w ramach celów i zadań statutowych.

6. Odpowiedzialność materialną za urządzenia, przedmioty i środki pieniężne, będące w posiadaniu koła, ponoszą osoby, które mienie przyjęły w imieniu koła lub osoby, które zobowiązały się do zwrotu lub rozliczenia się z powierzonego mienia. Warunkiem powierzenia mienia jest złożenie przez taką osobę oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

§ 17.
1. W razie gdy koło:
1. uzyska zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe koła, albo
2. zostanie mu powierzone prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej, polegającej na zarybianiu, hodowli i odłowach ryb oraz ochronie wód zarząd okręgu może, na wniosek zarządu koła, wyrazić zgodę na samodzielność finansową koła w ramach okręgu polegającą na tym, że koło przestrzegając przepisów obowiązujących w PZW i realizując zadania zawarte w uchwałach władz naczelnych i okręgowych Związku oraz zakresu umocowań określonych w pełnomocnictwie zarządu okręgu:
? prowadzić będzie samodzielnie rachunkowość i sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującym planem kont w PZW, rozliczając się bezpośrednio ze zobowiązań podatkowych oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
? dokona rejestracji w systemie REGON w wojewódzkim urzędzie statystycznym oraz w systemie NIP w urzędzie skarbowym i odpowiednio w zakładzie ubezpieczeń społecznych,
? zatrudni pracowników do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do prowadzenia rachunkowości w zakresie uzgodnionym z zarządem okręgu,
? opracowywać i składać będzie roczne sprawozdanie finansowe do zarządu okręgu we wskazanym terminie.

2. Koło może tworzyć łowiska specjalne na zasadach określonych w uchwale Zarządu Okręgu PZW. Wpływy z gospodarki na tych łowiskach stanowią dochód koła.
3. Koszty związane z zatrudnianiem pracowników w działalności gospodarczej przez takie koło będą finansowane z przychodów uzyskiwanych z tej działalności.

§ 18.

W przypadku, o którym wyżej:
1. Kierownika jednostki gospodarczej i głównego księgowego w kole zatrudnia i rozwiązuje z nimi umowy o pracę zarząd koła. Pozostałych pracowników zatrudnia zarząd koła na wniosek kierownika jednostki gospodarczej.
2. Kierownik jednostki gospodarczej samodzielnie kieruje realizacją planów uchwalonych przez zarząd koła i ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu majątek oraz za wyniki ekonomiczno-finansowe.
3. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników odbywa się według regulaminu zatrudniania i wynagradzania, stosowanego przez okręg.

§ 19.

W razie cofnięcia kołu samodzielności zarząd okręgu zawiadamia organy podatkowe, ZUS i WUS oraz przeprowadza likwidację spraw gospodarczych koła, przejmując wierzytelności i długi, w tym sprawy pracownicze, a także zabezpieczy dokumentacje finansową i księgową.

5. Zasady organizacji i funkcjonowania sekcji

§ 20.
1. Uchwałę w sprawie utworzenia w kole sekcji podejmuje Zarząd koła zwykłą większością głosów.
2. Na podstawie uchwały zarządu okręgu w skład koła, jako jego sekcja może być włączone inne koło, które na skutek zmniejszenia się liczby członków jest rozwiązywane.
3. Sekcja jest komórką organizacyjną koła i działa w imieniu i na rzecz koła. Sekcje młodzieżowe uwzględniają w swoim działaniu, godzenie obowiązków szkolnych z przynależnością i obowiązkami w Polskim Związku Wędkarskim.
4. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji w kole, według własnego wyboru.
5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd koła. Jego obradom przewodniczy członek zarządu koła.
6. Sekcją kieruje jej przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca, którzy są wybierani na pierwszym ogólnym zebraniu sekcji. Funkcje pełnione w sekcji trwają równoległe z kadencją zarządu koła. W miarę potrzeby sekcja może poszerzyć skład kierownictwa o sekretarza, gospodarza, kapitana sportowego. W tym przypadku sekcja wzoruje się na zasadach pracy zarządu koła określonych w niniejszym regulaminie.
7. Członkami pełniącymi funkcje w sekcji młodzieżowej mogą być również osoby, które nie ukończyły 16 lat.
8. Wybory osób sprawujących funkcje kierownicze w sekcji odbywają się w głosowaniu jawnym.
9. Przewodniczący sekcji lub jego zastępca uczestniczą w posiedzeniach zarządu koła.

§ 21.
1. Zebrania sprawozdawcze członków sekcji odbywają się corocznie, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, w terminach zaakceptowanych przez zarząd koła.
2. Zebranie członków sekcji może być zwołane w każdym czasie na żądanie zarządu koła, z inicjatywy kierownictwa sekcji lub na wniosek 1/3 liczby członków sekcji.
3. Zebranie członków sekcji zwołuje przewodniczący sekcji, podając do wiadomości, w sposób przyjęty w danym środowisku, w tym obligatoryjnie także na tablicach ogłoszeń sekcji, co najmniej z wyprzedzeniem 14 dniowym, termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Dla ważności obrad sekcji wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie. W drugim zaś terminie obrady są ważne niezależnie od liczby obecnych członków.
5. Porządek dzienny zebrania sekcji powinien zawierać:
1. na zebraniu sprawozdawczym: sprawozdanie przewodniczącego z działalności sekcji za rok sprawozdawczy oraz plan pracy na rok następny,
2. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym: sprawozdanie przewodniczącego sekcji za okres kadencji, przyjęcie planu działania na kadencję następną, wybór nowego przewodniczącego, jego zastępcy i ewentualnie innych członków kierownictwa sekcji oraz wybór delegatów na walne zgromadzenie delegatów koła.

6. Wybory delegatów odbywają się według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu. Ważność mandatów delegatów trwa przez okres kadencji.
7. W razie zdekompletowania kierownictwa sekcji, wyborów uzupełniających dokonuje zebranie sprawozdawcze lub zwołane w trybie podanym w ust.2 niniejszego paragrafu.

§ 22.
1. Sekcja jako jednostka organizacyjna koła, działa w ramach uprawnień koła i na podstawie upoważnienia udzielonego przez zarząd koła.
2. Sekcja współpracuje z innymi sekcjami koła, a za zgodą zarządu koła może podejmować współdziałanie z innymi kołami.
3. Posiedzenia kierownictwa sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Tematyka zebrania powinna opierać się o uchwalane plany pracy i sprawozdawczość z ich realizacji oraz dotyczyć informacji o najważniejszych uchwałach władz Związku wszystkich szczebli organizacyjnych.
4. Zebrania kierownictwa sekcji są protokołowane. Protokoły są odczytywane i przyjmowane na następnych posiedzeniach.

6. Przepisy końcowe

§ 23.

W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie stosować należy regulaminy i instrukcje oraz inne przepisy uchwalone przez Zarząd Główny PZW na podstawie Statutu PZW.

§ 24.

Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwałą nr 27 ZG PZW z dnia 26 października 2002 roku. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.