Jak zostać Członkiem PZW?

Jak zostać członkiem PZW  – krok po kroku.

 • Podstawowym warunkiem jest posiadanie karty wędkarskiej (zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są: dzieci i młodzież do 14 lat oraz cudzoziemcy przebywający w Polce czasowo).
 • Karty wędkarskie wydaje Starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego – po przedłożeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie oraz 1 zdjęcia i wniesieniu obowiązującej w danym starostwie opłaty za wydanie karty.
 • Egzamin na kartę wędkarską można zdać w kołach terenowych PZW
 • Z kartą wędkarską należy udać się do Koła PZW (wykaz na stronie internetowej www.pzwszczecin.com) w celu wyrobienia Legitymacji Członkowskiej (niezbędne będzie posiadanie aktualnego zdjęcia, bez pieczęci).
 • Warto wiedzieć, iż samo posiadanie karty wędkarskiej i legitymacji członkowskiej nie uprawnia do wędkowania, konieczne jest wniesienie składek (członkowska i okręgowa) obowiązujących na dany rok kalendarzowy.
  (Członek PZW – osoba, która wykupiła składkę członkowską na bieżący rok kalendarzowy.
  Niezrzeszony – osoba która posiada kartę wędkarką, ale nie wykupiła składki członkowskiej na bieżący rok kalendarzowy tj. od 01.01. – 31.12.b.r.)
 • Z uzyskaną legitymacją członkowską można wnieść Składki Roczne obowiązujące na wodach PZW (ważne jedynie na rok kalendarzowy), do tych opłat wlicza się:
  • Składka Członkowska
  • Wpisowe (w przypadku pierwszych opłat, a także jeżeli kolejna opłata nie zostanie dokonana do 30 kwietnia b.r.)
  • Składka okręgowa na wody nizinne, bądź górskie (zawiera składkę nizinną) uprawniająca do wędkowania na wodach wpisanych w zezwoleniu wędkarskim – otrzymywanym, w czasie opłacania składek. Zezwolenie to uprawnia także do wędkowania na wodach innych Okręgów, z którymi podpisane zostały porozumienia międzyokręgowe, a także na wodach dzierżawców prywatnych, z którymi Okręg podpisał stosowne porozumienia (wykaz wód na stronie internetowej).
 • Dla młodzieży w wieku 14-16 lat po opłaceniu odpowiedniej składki członkowskiej przewidziano status tzw. członka uczestnika, z czym wiążą się nieco inne uregulowania.

Członek PZW, który ukończył 14 lat ma prawo do samodzielnego wędkowania, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez opieki.

Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitami ilościowymi i wagowymi wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

Osoba do 14 lat niezrzeszona w PZW może łowić ryby spokojnego żeru na wodach Związku bez dodatkowych składek w ramach uprawnień opiekuna i dziennego limitu pod opieką pełnoletniej osoby posiadającej uprawnienia do wędkowania. Dwie osoby do lat 14 mogą łowić ryby spokojnego żeru, każda na jedną wędkę, w ramach stanowiska i limitu dziennego opiekuna. W tym wypadku możliwe jest także jednoczesne wędkowanie opiekuna.

Jedna osoba do lat 14 może łowić metodą spinningową lub muchową w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna.

Jeśli chodzi o cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo, którzy chcą wędkować wodach PZW to  wystarczy, że wykupią odpowiednie dla nich zezwolenie okresowe dla niezrzeszonych. Oczywiście, nie ma statutowych przeszkód, aby po opłaceniu składek, stali się oni członkami naszego Związku.

Składki okręgowe PZW są ważne jedynie na rok kalendarzowy ( 01.01. – 31.12. b.r.)

Składki okresowe są ważne od daty do daty.

Wszystkie przepisy dotyczące zasad wędkowania na wodach PZW znajdują się w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (dostępnego na naszej stronie internetowej) oraz w odstępstwach od zasad zawartych w RAPR obowiązujące na wodach Okręgu PZW w Szczecinie (dostępne na naszej stronie internetowej).