Zasady wędkowania

Zasady wędkowania oraz przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego

Warunkiem niezbędnym uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej.

Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania Starosta po przedłożeniu zaświadczenia o złożonym przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminie ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Aktualnie jedyną organizacją prowadzącą egzamin na kartę wędkarską jest Polski Związek Wędkarski. W Okręgu szczecińskim do przeprowadzenia egzaminów upoważnionych jest większość kół w tym wiele mających swoje siedziby w sklepach wędkarskich.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.

Drugim warunkiem łowienia ryb na wędkę jest wykupienie od rybackiego gospodarza wody zezwolenia na amatorski połów ryb. Na wodach administrowanych przez Polski Związek wędkarski mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki za wędkowania /na ochronę i zagospodarowanie wód /, której wysokość uzależniona jest od przynależności do PZW.

Wędkarze niezrzeszeni i cudzoziemcy obowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW w siedzibach Zarządów Okręgów, bądź w innych ustalonych przez Okręgi miejscach.

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe mogą być członkami PZW.

Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki ( § 9 p.1 Statutu PZW).

Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego ( § 9 p.2 Statutu PZW).

Osoby zamierzające wstąpić do Związku winny zgłosić się do siedziby wybranego przez siebie koła PZW i tam dopełnić formalności.
W przypadku braku karty wędkarskiej – zdać stosowny egzamin.
W przypadku jej posiadania – wypełnić deklarację i wnieść opłatę wpisową oraz składkę członkowską. Po wniesieniu składki za wędkowanie można łowić ryby na wodach macierzystego Okręgu oraz tych Okręgów, które podpisały między sobą porozumienie o wzajemnym uznawaniu składek za wędkowanie lub należą do tzw. Strefy.

Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień zawartych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu.

Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka PZW, Policja, Straż Ochrony Mienia PZW, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych i Krajobrazowych.