Wyniki sztucznego tarła certy Vimba vimba (L.) z rzeki Regi w 2004 roku

Rafał Pender1, Adam Tański2

1 Polski Związek Wędkarski Okręg w Szczecinie
ul. Mickiewicza 3, 70–338 Szczecin
e–mail: rafal@pzwszczecin.com

2 Zakład Anatomii Embriologii Ryb, WnoŻiR, AR Szczecin
ul. K. Królewicza 4, 71-550 Szczecin
e–mail: atanski@fish.ar.szczecin.pl

Rega jest jedną z najdłuższych rzek przymorskich. Obok silniej populacji troci wędrownej (Salmo trutta L.) występuje tu także, jedyna wędrowna spośród ryb karpiowatych objęta szczególną ochroną certa Vimba vimba (L.) (Witkowski i in. 1999). Od 1958 roku w Okręgu PZW Szczecin notuje się intensywną gospodarkę tym gatunkiem. Do roku 1977 roku odłowy certy wahały się od 34 do 1485 kg rocznie. Po tym okresie wielkość połowów znacząco zmalała, a ostatnie tarlaki odłowiono w 1984 roku. Ryby pozyskiwane były głównie w celu przeprowadzenia sztucznego rozrodu. Inkubację ikry prowadzono tradycyjnie w aparatach Weissa, w wylęgarni PZW w Goleniowie, a podchów materiału zarybieniowego odbywał się w stawach narybkowych w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Goleniowie. Stąd do Regi w omawianym okresie trafiało do Regi od 15 do 130 tys. narybku jesiennego rocznie. Poza tym duża część materiału zarybieniowego certy była sprzedawana i trafiała do innych rzek (Bontemps 1971).
W 2002 roku w Okręgu PZW w Szczecinie rozpoczęto próby odtworzenia populacji tego cennego gatunku. Jednak w pierwszych dwóch latach pozyskano tylko pojedyncze osobniki cert, co nie pozwoliło na skuteczne przeprowadzenia tarła. Dopiero w 2004 roku wykorzystując doświadczenia własne, a także Okręgu PZW we Wrocławiu pozyskano większa ilość tarlaków i zastosowano odpowiednie zabiegi (Kleszcz i inn 2001a i 2001b).

I tarło.
Ryby odławiano w samołówce łososiowej usytuowanej na 15 km Regi przy Jazie w Trzebiatowie. Pierwsze ryby pozyskano 25 kwietnia, a największe nasilenie ciągu tarłowego zaobserwowano pomiędzy 1 a 4 maja. W sumie tą metodą pozyskano 50 samców i 19 samic certy. Ryby w tym czasie przetrzymywano w basenach zasilanych wodą z Regi. 7 maja tarlaki przewieziono do wylęgarni PZW w Goleniowie (11 samic, 10 samców) oraz do pracowni Zakładu Anatomii i Embriologii Ryb AR w Szczecinie (8 samic i 10 samców).
W Goleniowie pierwszą dawkę Ovopelu, w ilości 1/5 granulki na kg masy ciała samicy oraz drugą dawkę po 12 godzinach – granulka na g masy ciała samicy, podano po dwóch dniach od przewiezienia, był to jednocześnie moment pierwszego pozyskania ikry od jednej z samic w ilości 50 g suchej ikry. Ryby przetrzymywano w basenach o stałej niezmiennej temperaturze 18 °C. Później pomimo ponownego podania Ovopelu z tej partii ryb nie uzyskano ikry.
Certy przewiezione do AR w Szczecinie umieszczono w dwóch zbiornikach o objętości 1 m3 (osobno samce i samice) Ryc. 1.

Ryc. 1. Zbiorniki z certami (sala Zakładu)

Ryc. 1. Zbiorniki z certami (sala Zakładu)

W basenach umieszczono napowietrzacze i filtr zewnętrzny, który dodatkowo wymuszał obieg wody – ryby przez cały czas utrzymywały się w strudze nurtowej dzięki czemu były spokojniejsze. Zbiorniki bardzo dokładnie przykrywano gęstą siatką, gdyż zestresowane ryby wyskakiwały i ulegały poranieniu. Sporym problemem okazało się utrzymanie stałej temperatury, ponieważ w tym okresie w pracowni dochodziło do dość dużych termicznych różnic dobowych. W tym celu zastosowano grzałkę, którą ustawiano tak, aby temperatura wody nie spadła poniżej wartości określanej na minimum, oraz w celu ochłodzenia wody zastosowano specjalne zestawy agregatorowe (z możliwością regulacji zakresu schładzania wody) o nie dużej wydajności (sprawdzone podczas inkubacji ikry ryb łososiowatych oraz podczas przetrzymywania tarlaków miętusa). Temperaturę wody z 18 °C podnoszono stopniowo do 22 °C. Ryby poddano pierwszej stymulacji Ovopelem po czterech dniach od przywiezienia do laboratorium. Hormon podano do otrzewnej w dwóch dawkach – pierwszej 1/5 granulki na kg masy ciała samicy i po 12 godzinach 1 granulka na kg masy ciała samicy. Samców nie stymulowano, gdyż większość była gotowa do tarła. Po 24 godzinach od pierwszej iniekcji uzyskano ikrę od 3 samic, w sumie 115 g suchej ikry. Ikrę odklejano roztworem talku z chlorkiem sodu (Kleszcz i Wolnicki 2002), a następnie umieszczano w aparatach Weissa w obiegu zamkniętym przy temperaturze 20 oC. Wylęg nastąpił po 85 D°. Larwy ze słojów Weissa przeniesiono do podchowalnika, a po zresorbowaniu woreczka żółtkowego obsadzono nim staw narybkowy 0,7 ha w ilości 120 tys sztuk.

II tarło.
Po tylko częściowych powodzeniach podjęto kolejne próby pozyskania tarlaków. Tym razem ryby odławiano przy pomocy zestawu do elektropołowów. 28 maja na tarliskach usytuowanych w rejonie Gryfic pozyskano 21 samic o średniej masie i długości całkowitej 406,2 g i 251,5 mm i 40 samców o średniej masie i długości całkowitej 307,6 g i 301,13 mm (Tab. 1)

tabele
Tab 1.

Masa (g) i długość całkowita (mm) niektórych tarlaków certy odłowionych z Regi w okolicach Grific w dniu 28 maja 2004 roku

Tarlaki odławiano o świcie, w miejscach, w których kilka dni prędzej zlokalizowano ryby. Pozyskane tarlaki charakteryzowały się silnie zaznaczonym dymorfizmem płciowym – barwą godową – Ryc. 2 i 3.

Ryc. 2. Wybarwiony samiec certy

Ryc. 2. Wybarwiony samiec certy

Ryc. 3. Wybarwiona samica certy

Ryc. 3. Wybarwiona samica certy

Spośród pozyskanych tarlaków zaobserwowano również osobniki wytarte.
Tarlaki rozdzielono podobnie jak w przypadku tarła I. Część ryb przewieziono do Ośrodka Zarybieniowego w Goleniowie i do pracowni AR w Szczecinie. Postępowano podobnie jak poprzednio, w pracowni Zakładu Anatomii i Embriologii Ryb zastosowano oprócz stymulacji hormonalnej stymulację termiczną (jak poprzednio). W sumie z całej partii ryb jaja pozyskano od 11 samic. Ilość jaj od poszczególnych samic wahała się od 16 do 90 g suchej ikry, o łącznej masie 435 g. Następnie postępowano jak w przypadku tarła I – odklejano i inkubowano w obiegach zamkniętych, a podchów prowadzono w zbiornikach rotacyjnych. Uzyskano łącznie 380 tyś. wylęgu. Straty na etapie inkubacji kolejnych partii ikry wahały się od 10-20 %.
Jesienią 2004 roku ze stawów w Goleniowie odłowiono 10 tyś. narybku jesiennego certy o średniej wadze 1,8 g Ryc. 4.

Ryc. 4. Certy odłowione ze stawu narybkowego podczas odłowów kontrolnych we wrześniu 2004 roku

Ryc. 4. Certy odłowione ze stawu narybkowego podczas odłowów kontrolnych we wrześniu 2004 roku

Certy po 24 latach przerwy w zarybieniach, trafiły do Regi. Pozostałą część narybku planuje się odłowić wiosna 2005 roku. Także tarlaki po zakończeniu manipulacji związanych ze sztucznym rozrodem zostały przewiezione i wypuszczone w miejscu ich pozyskania.
Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że najlepsze efekty sztucznego tarła uzyskuje się, gdy odłowimy tarlaki w okresie jak najbardziej zbliżonym z naturalnym rozrodem. Problemu tego zapewne nie będą mieli hodowcy, którzy utrzymują stałe stado tarłowe w warunkach sztucznych. Z naszych obserwacji wynika, że lepiej odłowić tarlaki w czasie tarła lub nawet w końcowej jego fazie niż zbyt wcześnie (ryby te charakteryzuje tarło porcyjne), ponieważ zabiegi związane z manipulacjami mogą spowodować zbyt duży stres, co wiąże się z późniejszymi trudnościami podczas dojrzewania gonad.

Piśmiennictwo:
Bontemps S. 1971: Certa. PWRiL Warszawa.
Kleszcz M., Matura M., Witkowski A. 2001a: Certa Vimba vimba (L.) – udana próba produkcji materiału zarybieniowego i restytucji w środkowym dorzeczu Odry. Kom. Ryb. 1: 15-17.
Kleszcz M., Witkowski a., Wolnicki J. 2001b: Certa Vimba vimba (L.) ze środkowego dorzecza Odry II. Rozród, podchów wylęgu, chów narybku jesiennego w stawach. Kom. Ryb. 2: 10-12.
Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heesse T. 1999: Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55: 5-19.
Wolnicki J., Kleszcz M. 2002: Kontrolowany rozród certy Vimba vimba (L.) z dorzecza Odry. Wylęgarnia 2001-2002. IRŚ Olsztyn: 63-68.