ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

W wyniku komisyjnego otwarcia ofert w dniu 26 kwietnia 2018 roku – w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki nr: 68,69,71,72,73,74 z obrębu Goleniów 3 oraz działki nr 132 z obrębu Goleniów 4, położonej w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział  Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr SZ1O/00001125/8;

– stwierdzam, że wygrała oferta na kwotę: 3 382 337 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych).

Prezes Zarządu Okręgu
Grzegorz Rogalewicz