Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Goleniowie

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Goleniowie

I. Organizator przetargu

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

II. Cel przetargu

Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty, ocenionej zgodnie z kryteriami określonymi poniżej, spośród ofert przedstawionych przez uczestników przetargu

III. Przedmiot przetargu

Nieruchomość gruntowa niezabudowana we własności Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą     w Warszawie, stanowiąca działki nr: 68,69,71,72,73,74 z obrębu Goleniów 3 oraz działkę\ nr 132 z obrębu Goleniów 4, położonej w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr SZ1O/00001125/8.

Opis działek:

Lp.Numer działkiPowierzchnia

Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego

Rodzaju użytku i klasy bonitacyjnejPrzeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – Uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XVII/188/16 z dnia 24.02.2016 r.
1.682,9779 hanie obowiązuje

RIVb; RV,

Lzr-RIVb,

Lzr-RV

Tereny mieszkaniowe z usługami nieuciążliwymi w strefie rozwoju funkcji mieszanych wraz ze stanowiskiem archeologicznym
2.696,3880 hanie obowiązuje

RV, RVI, ŁV, PsV, W-RV, LsIV, LsV,

Lzr-RV,

Lzr-RVI, Ba, N, Ws, Tr

Tereny mieszkaniowe z usługami nieuciążliwymi w strefie rozwoju funkcji mieszanych wraz z projektowaną drogą
3.711,3604 hanie obowiązujeRV, ŁV, Lzr-RV, Lzr-ŁVTereny mieszkaniowe z usługami nieuciążliwymi w strefie rozwoju funkcji mieszanych
4.720,7491 hanie obowiązujeŁV, Lzr-ŁV, NTereny mieszkaniowe z usługami nieuciążliwymi w strefie rozwoju funkcji mieszanych
5.730,1426 hanie obowiązujeBaTereny mieszkaniowe z usługami nieuciążliwymi w strefie rozwoju funkcji mieszanych
6.740,2503 hanie obowiązujeBaTereny mieszkaniowe z usługami nieuciążliwymi w strefie rozwoju funkcji mieszanych
7.1320,0074 hanie obowiązujeLsV

 

użytki zielone

Powierzchnia działek łącznie11,8757 ha

 

 IV. Cena wywoławcza

 1. Cena wywoławcza za opisany składnik majątkowy wynosi 3 382 337 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych);
 2. Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.

V. Zasady przetargu

 1. Organizator przetargu zobowiązuje się przeprowadzić przetarg zgodnie z dobrymi obyczajami.
 2. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa w składzie co najmniej 3 osób powołana przez Organizatora.
 3. Przetarg przeprowadzi się wspólnie dla wszystkich działek.
 4. Oferty nie podlegają wycofaniu przez oferentów – oferent jest związany ofertą do czasu gdy została wybrana inna oferta, albo gdy przetarg nie został rozstrzygnięty. Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przenoszącej własność nieruchomości albo daty wcześniejszego zakończenia przetargu (odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu lub zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru).
 5. Przetarg nie podlega przepisom ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VI. Warunki przetargu

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. złożenie za poświadczeniem odbioru kompletnej oferty w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Goleniowie„, w siedzibie Organizatora przy ul. Adama Mickiewicz 3 w Szczecinie w biurze podawczym        w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00 – decyduje data wpływu. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin przyjęcia, tj. datą wpływu oraz godziną i minutą, w której została przyjęta;
 2. wpłacenie wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO S.A. na rachunek: 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg w dniu 26 kwietnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Goleniowie„, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2018 r. – decyduje data wpływu środków na ww. rachunek.

VII. Wymagania co do formy, treści i zakresu oferty

Oferta musi być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania oferenta,
 2. proponowaną cen
 3. podpis oferenta,
 4. datę jej sporządzenia (dzień, miesiąc, rok),
 5. kserokopię dowodu osobistego,
 6. oryginał pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika,
 7. dowód wpłaty wadium,
 8. wskazanie rachunku, na który ma być zwrócone wadium,
 9. oświadczenie oferenta o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której położone jest gospodarstwo rolne (wzór nr 1),
 10. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodząca w skład gospodarstwa rolnego,
 11. oświadczenie oferenta, z którego wynika, że powiększenie gospodarstwa rolnego nastąpi do powierzchni nieprzekraczającej 300 ha (wzór nr 2),
 12. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2        i ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j: Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 ze zm.) w związku z treścią § 6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109),
 13. pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (wzór nr 3);
 14. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (wzór nr 4);
 15. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem przetargu (wzór nr 5),
 16. oświadczenie, że oferent uzyskał wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, w tym dotyczące stanu prawnego przedmiotu przetargu (wzór nr 6),
 17. zobowiązanie się oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny, przed zawarciem umowy warunkowej w formie aktu notarialnego oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych            z nabyciem nieruchomości (wzór nr 7),
 18. zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U.       z 2017 r., poz. 682) oferenci pozostający w związku małżeńskim i posiadający ustrój wspólności majątkowej – powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,
 19. w przypadku zakupu nieruchomości przez osoby będące cudzoziemcami wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

VIII. Termin otwarcia przetargu

Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie: 13.00 w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 3, w sali posiedzeń.

IX. Kryteria wyboru ofert:

Oferty będą oceniane na podstawie następującego kryterium:

Cena – 100%

X. Powiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Informacja o wynikach przetargu nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018 r.  Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

XI. Zastrzeżenia

 1. Do przetargu może przystąpić uczestnik będący rolnikiem indywidualnym. Jeżeli nabyta nieruchomość ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
 2. Dokumenty przetargowe muszą być sporządzone w języku polskim.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Uczestnikowi przetargu, który wygra w przetargu, kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do momentu podpisania umowy warunkowej w formie aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, na wskazane przez nich rachunki bankowe, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszystkim uczestnikom przetargu zostanie zwrócone wadium w terminie wyżej wskazanym w przypadku odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W tym celu uczestnicy przetargu powinni na piśmie wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Organizatora, właściciel nieruchomości może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku nie dokonania wpłaty oferowanej ceny nabycia w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 6. Ustalona w przetargu cena stanowić będzie cenę sprzedaży płatną jednorazowo przed zawarciem umowy warunkowej w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy Okręgu PZW w Szczecinie prowadzony w Banku PKO S.A.Numer rachunku: 35 1240 3813 1111 0000 4375 6719.W dniu podpisania umowy warunkowej w formie aktu notarialnego środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Okręgu PZW w Szczecinie.
 7. Z nabywcą nieruchomości zostaną zawarte dwie umowy, tj.:
  umowa warunkowa – pod warunkiem, że uprawniony podmiot nie wykonana prawa pierwokupu przysługującego mu z mocy ustawy w wymaganym terminie, albo przed upływem tego terminu złoży oświadczenie, że rezygnuje z prawa pierwokupu. Jeśli uprawniony podmiot nie wykona pierwokupu, wówczas z oferentem zostanie zawarta
  umowa przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu umowy warunkowej.
  W przypadku wykonania przez uprawniony podmiot prawa pierwokupu, oferentowi nie przysługują wobec Organizatora przetargu oraz wobec właściciela nieruchomości żadne roszczenia za wyjątkiem zwrotu ceny w wysokości odpowiadającej wartości działki objętej prawem pierwokupu.
 8. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne), a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości – ponosi nabywca.
 9. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym zakresie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty.
 11. Z powodu odwołania/unieważnienia przetargu albo zamknięcia przetargu bez wyboru ofert uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora przetargu.

XII. Informacje ogólne:

 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 2. Na podstawie art. 37 a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. u. z 2017 r., poz. 788 ze zm.), prawo pierwszeństwa przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, zaś w przypadku gdy prawo pierwokupu gruntu z mocy prawa przysługuje kilku podmiotom, pierwszeństwo w wykonaniu pierwokupu przysługuje Lasom Państwowym (art. 37 a ust. 5 ustawy o lasach).
 3. Na podstawie art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo to w imieniu Skarbu Państwa wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.
 4. Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadkach wskazanych w tym przepisie. Zgodnie z ust. 4 ww. przepisu, prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
 5. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 ze zm.), prawo pierwokupu może przysługiwać Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa, chyba że zajdzie przypadek, o którym mowa w art. 3 ust. 5 i ust. 7 ww. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości.
 7. Oględzin nieruchomości można dokonać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z Organizatorem.
 8. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Wiesław Parchimowicz.
 9. Z przetargu zostanie sporządzony protokół.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Okręgu PZW w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 3 w Szczecinie oraz na stronie internetowej Okręgu PZW w Szczecinie, a także w lokalnej prasie. Wzory oświadczeń zamieszczono na stronie internetowej Okręgu PZW w Szczecinie jako załączniki do ogłoszenia.

Za Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie
Prezes Zarządu
Grzegorz Rogalewicz