KARTA EWIDENCYJNA WĘDKARZA

W zawiązku z licznymi zapytaniami, kierowanymi przez wędkarzy i działaczy naszego Okręgu – uprzejmie wyjaśniamy sprawy związane z tzw. Kartą Ewidencyjną Wędkarza.

Prezydium Zarządu Głównego PZW w Warszawie w dniu 26 listopada podjęło Uchwałę nr 98 w sprawie wprowadzenia elektronicznej bazy danych członków PZW oraz zobowiązało okręgi PZW do stworzenia w terminie do 15.06.2016 r. elektronicznej bazy danych swoich członków. Podjęte przez Zarząd Główny PZW w Warszawie działania, są pierwszym etapem stworzenia elektronicznego centralnego rejestru członków PZW. W tym celu konieczne jest przekształcenie dotychczasowych „papierowych” kartotek członków na wersję elektroniczną. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nakłada na Polski Związek Wędkarski, jako administratora danych osobowych, obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych członków PZW.

Takie działanie wymaga min. uzyskania „oświadczenia – zgody” na przetwarzanie danych osobowych.

Została opracowywana i zatwierdzona przez Zarząd Główny PZW w Warszawie ankieta podstawowych danych osobowych – Karta Ewidencyjna Wędkarza, którą członkowie PZW wykupujący znaki na rok 2016, będą mogli wypełnić i złożyć u skarbnika. Umożliwi to uaktualnienie posiadanych kartotek członków PZW.

Biuro Okręgu PZW w Szczecinie