NARADA SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ WÓD

26 stycznia br. w siedzibie Okręgu PZW w Szczecinie odbyła się kolejna narada – Szkolenie Komendantów Powiatowych Społecznych Straży Rybackich, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Rybackiej i Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Zebrani wymienili się doświadczeniami nabytymi podczas służb na wodzie w zwalczaniu kłusownictwa wodnego, ochrony przyrody i osób korzystających ze środków pływających.

Omówiono możliwości współpracy między służbami a zwłaszcza, wykorzystanie sprzętu będącego w dyspozycji Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Podczas Szkolenia skupiono się na zwiększeniu efektywności patroli wodnych, zmotoryzowanych i pieszych poprzez opracowanie wspólnych grafików służb, obejmując nadzorem akweny wodne o każdej porze dnia i nocy.

Poruszono również następujące tematy:

  • zasady prowadzenia kontroli przez strażników SSR oraz sposób dokumentowania tych czynności,
  • zasady zatrzymywania rzeczy i ich przechowywania, a w szczególności sprzętu wędkarskiego i rybackiego związanego z popełnionymi wykroczeniami i przestępstwami,
  • procedury postępowania z dowodami rzeczowymi w sprawach kłusownictwa w tym postępowanie ze sprzętem porzuconym przez sprawców,
  • środki przymusu w stosunku do sprawców naruszeń przepisów,
  • taktykę pełnienia służby i sposób prowadzenia dokumentacji w związku z wykonywaniem obowiązków strażnika.

Uczestnicy narady podkreślali, że zacieśnienie współpracy pomiędzy służbami przynosi już wymierne korzyści w ochronie wód przed zjawiskiem kłusownictwa.

Koordynator ds. Powiatowych Społecznych Straży Rybackich
Okręgu PZW w Szczecinie

Ryszard Żochowski